Velayet-Davasi-icin-Delil-Toplama

Velayet Davası Nedir?

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür. Velayet davası aile mahkemesinde açılır.

Türk Medeni Kanunu’nunca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlâk sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz. Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır.

Velayet davasının açılabilmesi için boşanmanın gerçekleşmiş olması gerekir. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. (Medeni Kanun – Madde 336)

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Velayette İdrak Yaşı: Mahkeme belli yaşın üstündeki çocukların velayetini düzenlerken çocuğu dinlemeli ve velayet konusundaki görüşünü sormalıdır. Yargıtay uygulamasına göre çocuğun idrak yaşı, 8 yaş veya üstüdür. 8 yaş veya bu yaşın üzerinde olan çocukların görüşü alınmadan velayetin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün değildir (HGK-K.2018/1278).

Velayet Davası Neden Açılır?

Velayet davaları genellikle eşlerden birinin çocuğuna diğerinden daha iyi bakacağı, daha iyi bir gelecek sağlayacağı iddiasıyla velayeti almak istemesi üzerine açılmaktadır.

Velayet davasında velayetin değiştirilmesi ana veya babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması ile mümkündür. (Medeni Kanun – Madde 348)

Velayet davası boşanma sürecinde olabileceği gibi boşanma sonrasında da açılabilmekte velayet değişimi sağlanabilmektedir.

Velayet davalarının açılmasının ana nedeni; eşlerden birinin diğerine karşı velayeti altında bulundurduğu çocuğun yaşam biçimi, geliri, yaşadığı yer, vb. şeyleri bahane ederek açılmaktadır. Velayet davalarında çocuğun yaş durumuna ve toplumsal kurallara göre aksine bir durum yoksa hâkimler velayetin genelde annede bırakılmasına karar vermektedir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası, aile sulh mahkemesine velayet davası dilekçesi ile başvuru yapılarak açılır. Boşanma davasından farklı olarak, dilekçe esnasında kişi duruşma gününü kendisi seçebilir. Velayet davasında hakimi ikna etmek için hazırlanacak kanuna uygun deliller çok önemlidir. Velayet davası açan kişiler bu deliller sayesinde çocuğun kendisi ile yaşamasının çok daha iyi olacağını hakime ikna edici delillerle anlatmalıdır. Bunun için bir dedektif yardımı almak hayati derecede önemli olacaktır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi davası, velayet hakkının anne veya babaya verilmesinden sonra velayet kendisine verilen tarafın durumunun değişmesi ve sonradan ortaya çıkan çeşitli nedenlerden ötürü velayeti alan anne ya da babanın velayet hakkını gereği gibi kullanamaması ile çocuğun menfaatinin gerektirdiği durumlarda açılan bir davadır.

Velayetin düzenlenmesinde asıl olan, çocuğun yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Velayet, kayrıca amu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur. Velayetin kamu düzeni ile ilgili olması ve çocuğun üstün yararı da dikkate alındığında değişen şartlara göre her zaman yeniden değerlendirilmesi ve yargılamanın her aşamasında ileri sürülen hususların nazara alınması mümkündür.

Velayetin Değiştirilmesinin Nedenleri

Velayetin değiştirilmesi için bir olayın olması ve bu durumun velayet görevini aksatmış olması gerekir. Bu durum velayetin değiştirilmesini velayetin kaldırılmasından ayırır. Çünkü velayetin kaldırılmasında velayet görevinin ağır bir şekilde kötüye kullanılması veya aşırı bir şekilde ihmal edilmiş olması aranır.

Velayetin değiştirilmesine ilişkin şartlar TMK’da açıkça düzenlenmiştir. TMK’nın “Durumun Değişmesi” başlıklı 183. maddesinde; “Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu madde, velayetin değiştirilmesi sebeplerini hüküm altına almıştır. Buna göre; çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi, çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan annede ya da babada bırakılması veyahut çocuğun üçüncü kişinin yanında bırakılması, çocuğun menfaatinin gerektirdiği nedenler (örneğin sağlık, eğitim, ahlâk, güvenlik), velayeti kendisinde bulunan annenin ya da babanın yeniden evlenmesi, velayet hakkı kendisine verilen tarafın bir başka yere gitmesi, ölüm veya velayet görevinin kullanılmasının engellenmesi velayetin değiştirilmesi sebepleri olarak sayılabilir.

Velayetin Kaldırılması Şartları

Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

  • Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
  • Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.
  • Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.

Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar. Mahkeme, bir çocuk hile ilgili velayet hakkının kaldırılmasına karar verirken, velayetin kaldırılması gerekmeyen diğer çocuklar hakkında da velayetin kaldırılmasına yer olmadığına karar vermelidir, aksi takdirde diğer çocuklar açısından da velayet kaldırılmış olur.

Velayet Davası İçin Delil Toplama Nedir?

“Velayet davası için delil toplama, boşanma kararı vermiş eşlerin çocuklarının üzerinde sahip oldukları hakların kimde kalması gerektiği belirleyen velayet davaları kararlarını etkileyen her türlü bilgi ve belge elde etme işlemidir.

Velayet Davasında Delil Toplama Neden Önemlidir?

Velayet davasında toplanan deliller davaya bakan hâkimde olumlu izlenimler bırakacak, davayı kazanma ihtimaliniz artıracaktır. Hâkim ortaya koyacağınız lehinize olan delillerin çocuk adına yetersiz olacağına dair bir düşünceye kapılırsa velayet davasını aleyhinize sonlandırabilir.

Özel dedektifin velayet davalarında görevi sizlerin adına gerekli delilleri toplamak ve davayı kazanmanızı sağlamaktır.

Velayet davalarında delil toplama konusunda açılan veya açılacak olan davalarda güçlü deliller gerekmektedir. Bu tür davalar çekişmeli olduğu için taraflar ellerindeki delil kadar güçlüdür. Özel dedektif size güçlü delil sağlar.

Velayet davaları kendi içerisinde farklılıklar gösterse de netice itibarıyla davalarda delil olabilecek belgelerin davanın seyrini değiştirebileceği de kaçınılmaz bir gerçektir. Velayet davalarında delil toplama konusunda özel dedektifin önemi burada devreye girmektedir. Özel dedektif öncelikle velayeti altında bulunduran kişinin, gelirini, yaşantısını, ( içki, kumar, gece hayatı )ya da( iffetsiz yaşam, evlilik dışı ilişki), aile içi şiddet, toplum içerisindeki yeri, alışkanlıkları, hal ve davranışlarını doğru ve titiz bir şekilde araştırıp bilgiyi isteyen kişiye sunmalıdır.

Ayrıca velayet davalarında yalnızca velayette bulunan kişinin değil velayet altındaki çocuğun günlük yaşam şekli çocuğun yaşadığı oda, aile, bina, gittiği okul da velayet davalarında çok önemlidir.

Çeşitli nedenlerle velayet davası aleyhinize sonuçlanmış olsa bile özel dedektifler aracılığı ile bulabileceğiniz yeni delillerin vesayetin değiştirilmesi ya da kaldırılması gibi yeniden dava açma hakkınızın da olduğunu bilmelisiniz.

Anlaşacağınız bir dedektifin titiz bir çalışma sonucu taraflardan birinin sakladığı bir gerçeği bulması sonucu davayı lehinize çevirmesi mümkündür. Bunun için yapmanız gereken bir özel dedektifle görüşmeniz olacaktır.

Velayet davaları kapsamında, bir delil, bir davayı sonlandırabilecek güçtedir. Konu ne olursa olsun, ortada ciddi bir sebebin olmasına gerek yok, eğer eşinizin çocuğunuza bakamayacak olduğunu düşünüyorsanız, bunu kanıtlarla desteklemeniz gerekmektedir. Mesela işten geç gelmesini bile bahane edebilirsiniz yeter ki elinizinde kanıtınız olsun.

Özel dedektiflik hizmetlerimizden birisi olan velayet davaları , konuyla ilgili birçok çalışma yapmış olan özel dedektiflerimiz tarafından yönetilmesiyle, dava hakkında sürece yansıyacak birçok somut girdi toplanarak dava sizlerin lehine dönüştürülmektedir.

Velayet davası için delil toplama hizmetiyle toplanan delillerin herhangi bir yasaya veya hukuka aykırı olmamasına özellikle dikkat eden özel dedektiflerimiz, görevlerini ciddiyetle yerine getirmektedir.

Velayet davaları ile ilgili bilgi almak ve danışmak için bizleri günün her saatinde telefon numaralarımızdan arayabilir email gönderebilirsiniz

Fox Dedektiflik olarak sizleri dilediğiniz zaman büromuzda ağırlayarak probleminizi çözmeye hazırız. Ayrıca eş takibi (foxdedektiflik.com/es-takibi) ve boşanma davalarında delil toplama sayfamızı da (foxdedektiflik.com/boşanma-davasi-icin-delil-toplama) incelemenizi tavsiye ederiz.

WhatsApp chat
Call Now Button